Αιματολογικές εξετάσεις

Αυξημένες τρανσαμινάσες

Οι τρανσαμινάσες (ALT / SGPT και AST / SGOT) είναι ηπατικά ένζυμα που αυξάνονται σε καταστροφή ηπατικών κυττάρων. Δείτε πότε έχουμε αυξημένες τρανσαμινάσες.

Αυξημένη γ-GT (GGT)

Η γ-GT (GGT) είναι ένζυμο που αποτελεί ευαίσθητο διαγνωστικό δείκτη των παθήσεων του ήπατος. Δείτε πότε αυξάνει.

Χολερυθρίνη

Η αυξημένη χολερυθρίνη προκαλεί ίκτερο στους ενήλικες και τα νεογνά. Δείτε πότε αυξάνεται και πότε μειώνεται η χολερυθρίνη.